Lookbook 2014

Lena-Lena by Vasil Germanov

Photo credits: undertheline.net

Photographer: Vasil Germanov
Styling: Mila Ateva
Model: Tsvetomira at Ivet Fashion


Lena-Lena by WRCKLSS

Photo credits:WRCKLSS.com

Photographers: Dragomir Donchev & Stefan Vasilev
Styling: Nadya Sivkova
Art direction: Kaloian Toshev